Специалности по направления

При нас може да заявите и индивидуална среща, в която да анализираме конкретния профил на ученика спрямо индивидуалните му характеристики, интереси и потенциал и да обсъждим подходящо за него направление.

Специалности

Светът се развива и става все по-дигитален, а това сеотразява на образованието и професиите. До 2030г ще се търсят най-много специалисти в следните сфери:

Software developer, Blockchain developers, Virtual reality professionals, Cybersecurity jobs, Big data analyst, Content creator, AI jobs, Gene experts/editors, Mental health jobs, Augmented reality developer, Droneexpert/pilot, Entrepreneur.
Няма съмнение, че технологиите са движещата сила на много от новите работни места през следващите години, както и причината, поради която някои работни места вече няма да са необходими. Програмите в университетите търпят постоянно актуализиране.
В много от тях са вплетени модули от различни дисциплини, които подготвят студентите за комплексни и по-обширни познания съобразно тези тенденции. Често направления, които не са пряко свързани с технологиите съдържат модули целящи да изградят специфични дигитални умения и компетенции.

Технически

В това направление влизат всички инженерни специалности, компютърни науки и голяма част от нововъведените комбинирани специалности в университетите в чужбина

Компютърни науки

Био информатика

Гео информатика

Икономическа информатика

Информационни технологии

Когнитивна
информатика

Изкуствен интелект

Data Science

Game dev

Електроника

Електротехника

Машиностроене

Мехатроника

Роботика

Енергетика

Автомобилостроене

Авио инженерство

Архитектура и вътрешна архитектура

Строително инженерство

Медицинска техника

Индустриално инженерство

Хуманитарни и
социални науки:

Хуманитарни и социални науки:

Социалните и социалните науки са област на научни изследвания, които разглеждат аспектите на човешкото общество. Това е родово понятие обхващащо всички науки с предмет обществото в различните му форми и активности.

Психология

Криминалистика

Социология

Педагогика

Лингвистика и езици

Медии и комуникация (журналистика)

Политически науки

Международни
отношения

История и култура

Европейски науки

PR и Право

Философия

Икономически

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги.

Статистика

Мениджмънт

Бизнес и Бизнес информационни системи

Маркетинг

Икономика

Финанси

Иконометрика

Финансова и икономическа математика

Счетоводство

Туризъм

Логистика

Икономическа информатика

Изкуства и Дизайн

Музика

Актьорско майсторство

Танци

Приложни изкуства

Дизайн

Графичен дизайн

Анимация

Гейм арт

Интериорен дизайн

Продуктов дизайн

Природни науки и
математика

Природни науки, наречени също естествени науки са науки, чиято цел е изучаването, описването, разбирането и предсказването на природните явления на основата на наблюдения, експерименти и теоретично моделиране. 

Биохимия

Приложна биология

Биоматериали

Биология и Бионауки

Биомедицина

Нанотехнологии

Химическо инженерство

Невронауки

Геофизика

Био и нанотехнологии

Приложни
природни науки

Приложна физика

Екология и околна среда

Археология

Аграрни науки

Геонауки

Възобновяеми енергийни източници

Хранене, здраве и спорт

Приложна математика

Медицински направления

В това направление влизат всички медицински специалности.

Медицина

Ветеринарна медицина

Стоматология

Фармация